Kategorier
Juridik

Arvstvist är en tråkig situation där man oftast behöver juridisk hjälp

Vad är en arvstvist egentligen? När någon avlidit finns det oftast personer som har intresse av att få ärva ägodelar. Alla är inte alltid överens om hur.

Det finns många tråkiga ord i svenska språket och vissa är tråkiga av väldigt speciella anledningar. Arvstvist är ett sådant ord. När en närstående avlider har man som anhörig en stor förlust att handskas med rent känslomässigt. Det finns också gott om praktiska och juridiska problem som behöver hanteras och lösas. Är det sedan också så att alla i släkten inte är överens om fördelning av tillgångar har man en arvstvist att lösa.

Det är beklagligt att en sådan situation ska uppstå. Det är bara att konstatera att så skett och att problemet behöver lösas. Gärna smidigt och snabbt och lösningen får gärna vara sådan att ingen känner sig bitter och förfördelad. Går det ens? Ibland är det tveksamt men en sak är helt säker. Man behöver anlita juridisk hjälp och det får gärna ske så snart som möjligt.

En arvstvist kan bli lång och komplicerad

Oftast är lagen mycket klar och lättolkad vad gäller arv. Det finns en etablerad tågordning hur man ska förfara efter en persons bortgång. En bouppteckning behöver upptecknas inom en inte alltför lång tidsrymd – närmare bestämt tre månader efter dödsfallet. Där ska alla tillgångar och skulder i dödsboet noteras och tas upp. Sedan ska dessa tillgångar fördelas enligt lagen och eventuellt enligt ett giltigt testamente.

Om ingen har något att invända behöver man enbart konstatera detta och sedan kan hela processen avslutas. Däremot kan personer anse sig vara arvsberättigade av olika anledningar och alltså inleda en arvstvist. Med mer eller mindre giltiga skäl. Att anlita specialister på arvstvist i denna situation är nödvändigt för att arv ska kunna fördelas enligt en avlidens önskemål.

Kategorier
Juridik

Advokat som arbetar med LVU

Det händer tyvärr att barn blir felaktigt omhändertagna enligt LVU. För barnets skull är det viktigt att man då tar hjälp av en LVU-advokat. Här är några råd.

LVU är en bra lag som finns till för att skydda barn och ungdomar som far illa pga av brister i hemmet. Men tyvärr händer det ibland att den bevisning som läggs fram inte är komplett och att barn blir felaktigt omhändertagna. Som barn eller förälder ska man då ta hjälp av en familjerättsadvokat med inriktning på LVU.

Bästa sättet att hitta en bra LVU-advokat är genom att fråga andra familjer som har varit med om en liknande situation. Man kan även hitta en advokat genom att söka på nätet. Tyvärr finns det advokater som också utnyttjar familjers trängda situation och endast vill tjäna pengar. Därför ska man alltid kontrollera om det finns några dåliga recensioner utlagda på internet.

Så mycket kostar det att anlita en LVU-advokat

Det är viktigt att man känner förtroende för den LVU advokat man har valt. Är det något som skaver eller om man uppfattar att advokaten inte gör ett bra jobb ska man byta. Tänk på att en seriös advokat ska i förväg kunna tala om hur mycket det på ett ungefär kommer att kosta.

I stort sett är det advokatens tid man betalar för och för att få ut så mycket som möjligt gäller det att komma väl förberedd. Ta med alla viktiga dokument och se till att dessa är sorterade. Skriv även ner i kronologisk ordning vad som har hänt. Annars är det lätt att man utelämnar någon viktig detalj.

Kategorier
Juridik

Ta hjälp med att upprätta ett aktieägaravtal

Man kan aldrig spå i framtiden. Denna sanning gäller såväl i det privata som för exempelvis företag. Ett aktiebolag kan ha förväntningar och förhoppningar vad gäller framtida vinster och resultat – men aldrig veta säkert. Det man däremot kan göra är att säkerställa vad som ska ske vid olika scenarion. Något som man gör genom att upprätta ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal kan innehålla väldigt många olika klausuler och skilja sig rejält från andra. Det handlar inte om någon offentlig handling, utan det är ett avtal som endast berör de parter som signerar det. Ser man till ett aktieägaravtal så ska ett sådant tas fram tillsammans med en affärsjurist som, tillsammans med berörda parter, dels tar fram vad avtalet ska innehålla och som dels också kan komma med värdefull input kring vad man inte får missa och vad man ska tänka på.

Givetvis så är det också viktigt att samtliga parter ges en chans att själva komma med förslag om vad som ska inkluderas i det aktieägaravtal man sedermera ska signera.

Ett aktieägaravtal minskar risken för konflikter

Aktieägarnas intressen, mål och syften måste alltid klargöras i ett aktieägaravtal – och samma sak gäller för vilka rättigheter respektive skyldigheter man har. På det stora hela så är ett aktieägaravtal så när man kan komma en garant för att undvika framtida missförstånd och konflikter mellan exempelvis grundarna av ett aktiebolag.

Man vet vad som gäller i framtiden och får tydliga ramar att förhålla sig till. Ett aktieägaravtal tar bort de Men och Om som annars kan leda till att konflikter och tvister uppstår. Gällande det senare så är det också vanligt att en mekanism för hur sådana ska hanteras förs in i avtalet. Det kan då exempelvis handla om medling.

Vanliga detaljer i ett aktieägaravtal

Som ovan nämnt så är ett aktieägaravtal ingen offentlig handling och kan därför också se olika ut beroende på vilket aktiebolag som upprättat det. Vanligt förekommande i olika aktieägaravtal är emellertid klausuler som exempelvis handlar om bestämmande, om hur vinsten ska fördelas, om rösträtt samt om vad som händer om någon vill sälja sina aktieposter.

Det senare kan även komma med en konkurrensklausul där man klargör att en person inte – inom en viss tid – kan börja hos en konkurrerande firma eller starta ett eget aktiebolag inom samma område. Många bolag säkerställer även vad som ska gälla vid exempelvis ett dödsfall eller en skilsmässa och hur aktierna då ska fördelas.

Ju mer man tänker igenom ett aktieägaravtal, desto tydligare stakas riktningen för företaget ut. Att anlita en jurist inom affärsjuridik är ett bra första steg att ta mot att skapa en klarare framtid.

Kategorier
Juridik

När behöver jag en advokat?

I samband med att man misstänks för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader så har man rätten till en offentlig försvarare. Detta innebär att Tingsrätten utser en advokat som för ens talan i rätten. Det är en grundbult i vårt demokratiska och rättssäkra samhälle: alla ska, oavsett kön, bakgrund eller inkomst, kunna få en rättvis rättslig prövning och en advokat är något som möjliggör detta.

Man kan även lämna in en egen ansökan om offentlig försvarare och genom detta välja en advokat som man anser bättre lämpad att sköta försvaret. Här måste emellertid den ansökan godkännas av Tingsrätten, men det är ytterst sällsynt att man nekas detta.

Är man misstänkt, anhållen eller häktad för vapenbrott, sexualbrott, narkotikabrott eller exempelvis mord, eller misshandel och står inför ett straff som kan leda till ett fängelsestraff om minst sex månader så är det således ett läge där man kommer att komma i kontakt med en advokat genom rätten till en offentlig försvarare och där dennes arvode bekostas av statliga medel. Man behöver inte betala ur egen ficka, men blir man döms då kommer man att tvingas betala tillbaka – till staten – delvis eller det fulla beloppet.

Målsägandebiträde – välj en advokat

En advokat kan även behövas om man står på andra sidan och där man blivit utsatt för ett brott. Då kallas man för målsägande och man kommer genom detta att bli förhörd av polis samt i samband med rättegången. Som målsägande har man rätt till en målsägandebiträde och detta i form av en jurist eller advokat som deltar vid alla förhör och som bidrar med sin kunskap och expertis i alla rättsliga frågor. Även här bekostas arvodet av staten och man betalar ingenting som målsägande. Det är viktigt av flera olika skäl att man anlitar en advokat för detta och det gäller oavsett vilket brott man blivit utsatt för.

Ser man till exempelvis sexualbrott så blir det extra viktigt. Många kvinnor som utsatts för sexualbrott upplever att man inte blir tagen på allvar. Frågor kan komma att handla om vad man hade på sig, hur mycket man druckit samt om hur den sexuella historiken ser ut – både i samband med polisförhör och i samband med att den misstänktes advokat frågar ut en i rätten. Dessa frågor är irrelevanta och kan med lätthet avledas av det målsägandebiträde man valt.

Denne advokat fungerar dessutom som ett stort stöd genom hela processen och blir en axel att både luta sig – och gråta ut – mot då det stormar som värst. Genom att anlita en erfaren advokat som målsägandebiträde så ökar chansen att man får rättslig upprättelse genom en fällande dom.